LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Năm 2023:

Doanh thu : 130.000.000.000 đồng
Khách hàng : Là các Công ty may xuất khẩu
Qui mô : 1 nhà máy chính, 2 đơn vị gia công
Nhân sự : 250 người
Sản phẩm : 30.261.341 sản phẩm
Và mở thêm một nhà máy mới tại tỉnh tiền Giang

Năm 2025:

Doanh thu : 250.000.000.000 đồng
Khách hàng : Là các Công ty may xuất khẩu
Qui mô : Doanh nghiệp Đông Nam Á
Nhân sự : 400 người
Sản phẩm : 58.194.887 sản phẩm

Năm 2030:

Doanh thu : 500.000.000.000 đồng
Khách hàng : Là các Công ty may xuất khẩu
Qui mô : Doanh nghiệp toàn cầu
Nhân sự : 500 người
Sản phẩm : 139.667.728 sản phẩm