Bild der vietnamesischen Wirtschaft im Jahr 2023 und Prognose für 2024

Kinh tế việt nam 2024 có nhiều điểm sáng
Tốc độ tăng GDP các năm của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2023 (%)
Tăng trưởng GDP và giá trị tăng thêm các khu vực theo quý năm 2023 (%)
Tăng / giảm CPI bình quân 2023 so với năm trước
Kinh ngạch xuất nhập khẩu và cán cân thương mại giai đoạn 2019 - 2023 (tỷ USD)
Thị trường xuất, nhập khău hàng hóa chủ yếu 2023
Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành các năm 2019 - 2023 (nghìn tỷ đồng)

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert